Aparcament vigilat de bicicletes a les platges del Prat

CAT:

Si veniu en bicicleta a la platja del Prat contribuïu a la mobilitat sostenible, us estalvieu els problemes de trànsit i podeu gaudir d’un agradable passeig ja que hi ha un carril bici pavimentat de 3,7 km que connecta la platja amb el nucli urbà. Perquè només hagueu de preocupar-vos de gaudir del dia de platja oferim un servei gratuït d’aparcament vigilat per a bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). Es tracta d’una modalitat de lliurament en consigna: quan arribis al pàrquing faràs entrega de la teva bicicleta o VMP, l’identifiquem i rebràs una polsera numerada com a resguard. Quan acabis la teva visita, podràs retirar la bicicleta lliurant la polsera. Així de fàcil!

ES:

Si venís en bicicleta a la playa del Prat contribuís a la movilidad sostenible, os ahorráis los problemas de tráfico y podéis disfrutar de un agradable paseo ya que existe un carril bici pavimentado de 3,7 km que connecta la playa con el núcleo urbano. Para que sólo tengáis que preocuparos de disfrutar del día de playa ofrecemos un servicio gratuito de parking vigilado para bicicletas, patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP). Se trata de una modalidad de entrega en consigna: cuando llegues al parking tráenos tu bicicleta o VMP, lo identificaremos y recibirás una pulsera numerada como resguardo. Cuando finalices tu visita, podrás retirar tu vehículo entregando la pulsera. ¡Así de fácil!

EN: 

When coming by bicycle to El Prat beach you contribute you contribute to sustainable mobility, you escape from traffic jams and can enjoy a pleasant  ride as there is a 3.7 km paved bike path that connects the beach with the city center. You only have to worry about getting ther and enjoy a day at the beach as we offer you a free parking service for bicycles, e-scooters and other personal mobility devices. We offer a Valet Parking service (like a coat check): when you arrive at the parking, you deposit your bike or e-scooter with us, we identify it and you receive a numbered wristband. When you finish your visit, show us your wristband and we will give back your vehicle. Is that easy!

Horaris

  • del 25 de juny al 30 d’agost 
  • de 10:00 a 18:00 h

Horarios

  • del 25 de junio al 30 de agosto 
  • de 10:00 a 18:00 h

Service hours

  • from  25 June to 30 August  
  • from 10:00 to 18:00 h

FAQ’s

Com puc arribar fins a la platja de El Prat en bicicleta o VMP?

Existeixen diferentes itineraris depenent de la zona del nucli antic que us trobeu o per on hageu entrat a El Prat si veniu d’alguna altre població. L’inici del carril bici que us porta a la platja comença a la intersecció de l’avinguda Onze de Setembre i la Carretera de la Bunyola, la Carretera de la patja i la Carretera de l’aviació, tot i que també podeu incorporar-vos al carril més endavant si veniu pels horts o pel camí del riu.  Podreu trobar més informació a la página web de l’Ajuntament www.elprat.cat/turisme-i-territori/itineraris.

Puc deixar les meves coses amb la bicicleta/VMP?

Es permetrà deixar objectes relacionats amb la bicicleta o el VMP (cadenats, cascos, llums, alforges, remolcs, cadiretes infantils….) 

Necessito portar-me el meu propi cadenat?

L’àrea del pàrquing estarà vigilada i només tindran accés el personal del pàrquing (ja que funciona com una consigna). Malgrat això, recomanem portar sempre els teus propis mitjans de seguretat. El pàrquing vigilat és limitat i es podria donar el cas que quan arribis, el servei estigui complet.

Què passa si no puc arribar a temps per recollir la meva bicicleta/VMP?

Si no arribes a temps, dins dels horaris establerts, assegurarem la teva bicicleta/VMP i seràs el responsable de retirar-la i abonar el pagament dels costos de gestió, transport i emmagatzematge si n’en derivessin.

Què passa si perdo la meva polsera?

Vés amb compte! No perdis la polsera. En cas que et despistis, posa’t en contacte immediatament amb el nostre personal i farem tot el possible per gestionar el contratemps. Et recomanem que una vegada et lliurem la polsera te la posis al canell, és gairebé indestructible!

FAQ’s

¿Cómo puedo llegar hasta la playa de El Prat en bicicleta o VMP?

Existen diferentes itinerarios dependiendo de la zona del casco antiguo que te encuentres o por donde hayas entrado en El Prat si vienes de alguna otra población. El inicio del carril bici que te lleva a la playa comienza en la intersección de la avenida Once de Septiembre y la Carretera de la Bunyola, la Carretera de la playa y la Carretera de la aviación, aunque también puede incorporarse en el carril más adelante si vienes por los huertos o por el camino del río. Podrás encontrar más información en la página web del Ayuntamiento www.elprat.cat/turisme-i-territori/itineraris.

¿Puedo dejar mis cosas con la bicicleta / VMP?

Se permitirá dejar objetos relacionados con la bicicleta o el VMP (candados, cascos, luces, alforjas, remolques, sillitas infantiles ….)

¿Necesito llevarme mi propio candado?

El área del parking estará vigilada y sólo tendrán acceso el personal del parking (ya que funciona como una consigna). Sin embargo, recomendamos llevar siempre tus propios medios de seguridad. El parking vigilado es limitado y se podría dar el caso de que cuando llegues, el servicio esté completo.

¿Qué pasa si no puedo llegar a tiempo para recoger mi bicicleta / VMP?

Si no llegas a tiempo, dentro de los horarios establecidos, aseguraremos tu bicicleta / VMP y serás el responsable de retirarla y abonar el pago de los costes de gestión, transporte y almacenamiento si se derivaran.

¿Qué pasa si pierdo mi pulsera?

¡Ten cuidado! No pierdas la pulsera. En caso de que te despistes, contacta inmediatamente con nuestro personal y haremos todo lo posible para gestionar el contratiempo. Te recomendamos que una vez te entregamos la pulsera te la pongas en la muñeca, ¡es casi indestructible!

FAQ’s

How can I get to El Prat beach by bike or VMP?

There are different itineraries depending on the area of ​​the old town you are in or where you have entered El Prat if you come from any other place. The start of the bike path that takes you to the beach begins at the intersection of Avenida Once de Septembre and the Carretera de la Bunyola, Carretera de la platja and Carretera de l’aviació , although it can also be incorporated into the lane later if you come through the green gardens or along the river path. You can find more information on the website of the City Council www.elprat.cat/turisme-i-territori/itineraris.

Can I leave my things with the bike / VMP?

It will be allowed to leave objects related to the bicycle or the VMP (locks, helmets, lights, saddlebags, trailers, child seats …).

Do I need to take my own lock?

The parking area will be guarded and only the parking staff will have access. However, we recommend that you always bring your own security means. Guarded parking is limited and it may be the case that when you arrive, the service is complete.

What if I can't get there in time to pick up my bike / VMP?

If you are not on time, within the established service hours, we will lock your bike / VMP and you will be responsible for the withdraw and paying for the management, transport and storage costs.

What if I lose my wristband?

Be careful! Don’t miss the wristband. In case you lost it, contact our staff immediately and we will do our best to manage the situation. We recommend that once we deliver the wristband you put it on your wrist, it is almost indestructible!